Osnova S1

Z Vždy Nahoře
Verze z 7. 9. 2014, 17:37, kterou vytvořil Jonakj (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jazyková výchova S1

Literární výchova S1

1. písemná práce

 • Slova příbuzná
 • Stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)
 • Doplňování vynechaných písmen
 • Tvorba přídavných jmen
 • Množné číslo
 • -ě / -ně
 • Slovní druhy
 • Mluvnické kategorie jmen a sloves
 • Základní skladební dvojice
 • -i / -y
 • Druhy zájmen a číslovek
 • Změna souvětí na větu jednoduchou

2. písemná práce

 • slovní druhy
 • mluvnické kategorie podst. jmen
 • podstatná jména abstraktní
 • slova mnohovýznamová
 • psaní velkých písmen
 • přídavná jména, jejich stupně a pravopis
 • druhy zájmen
 • druhy číslovek
 • pravopis číslovek
 • mluvnické kategorie sloves
 • slovesný způsob podmiňovací

3. písemná práce

 • mluvnické kategorie sloves
 • podmiňovací způsob přítomný a minulý
 • základní skladební dvojice
 • rozvíjející větné členy: přívlastek, předmět, příslovečné určení
 • větné členy holé, rozvité a několikanásobné
 • grafické znázornění věty jednoduché
 • i/y
 • počet vět v souvětí
 • zájmena a jejich druhy
 • interpunkce v jednodušším souvětí
 • určování počtu slabik
 • otázky zjišťovací a doplňovací

4. písemná práce

 • určování základní skladební dvojice
 • určování předmětu
 • určování přívlastku
 • určování příslovečného určení
 • větné členy holé, rozvité a několikanásobné
 • určování počtu vět v souvětí
 • rozeznávání vět hlavních a vedlejších
 • grafický rozbor souvětí
 • interpunkce v souvětí