Osnova S2

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

1. písemná práce

 • Slovní druhy
 • Mluvnické kategorie jmen a sloves
 • Podstatná jména abstraktní
 • Synonyma
 • Druhy zájmen
 • Podmiňovací způsob
 • Základní skladební dvojice
 • Předmět a příslovečné určení
 • Přívlastek
 • Počet vět v souvětí
 • Interpunkce v souvětí

2. písemná práce

 • věcný a mluvnický význam podstatných jmen
 • významová spojení mezi dvojicemi slov
 • slova jednoznačná
 • slova mnohoznačná a jejich významy
 • metafory
 • sousloví
 • synonyma
 • slova cizího původu
 • slovo základové, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek
 • slova složená
 • slova odvozená

3. písemná práce

 • věcný a mluvnický význam slov
 • slova mnohoznačná
 • sousloví
 • synonyma a homonyma
 • slova citově zabarvená
 • odborné názvy
 • historismy, archaismy a neologismy
 • slova složená a jejich pravopis
 • slova odvozená a jejich pravopis
 • tvary zájmena jenž
 • mluvnické kategorie jmen a sloves
 • slovesný rod činný a trpný
 • (příslovce a příslovečné spřežky)

4. písemná práce

 • druhy vět podle postoje mluvčího
 • druhy vět tázacích
 • věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty
 • základní skladební dvojice
 • grafické znázornění věty jednoduché
 • rozvíjejíci větné členy
 • doplněk
 • přístavek
 • i/y
 • slovesa v minulém čase
 • velká a malá písmena