!!!1. čtvrtletní práce: 10. listopadu 2014!!!

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

1. písemná práce

 • Slova příbuzná
 • Stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)
 • Doplňování vynechaných písmen
 • Tvorba přídavných jmen
 • Množné číslo
 • -ě / -ně
 • Slovní druhy
 • Mluvnické kategorie jmen a sloves
 • Základní skladební dvojice
 • -i / -y
 • Druhy zájmen a číslovek
 • Změna souvětí na větu jednoduchou