!!!4. čtvrtletní práce: 10. června 2015!!!

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

4. písemná práce

 • mluvnické kategorie sloves
 • podmiňovací způsob minulý
 • určování základních skladebních dvojic
 • grafický rozbor věty jednoduché
 • pravopis i/y
 • doplňování předmětu
 • doplňování přívlastku
 • doplňování příslovečného určení
 • větné členy holé, rozvité a několikanásobné
 • určování počtu vět v souvětí
 • rozeznávání vět hlavních a vedlejších
 • grafický rozbor souvětí
 • interpunkce v souvětí
 • určování počtu slabik
 • určování slovních druhů
 • zájmena a jejich druhy
 • otázky zjišťovací a doplňovací