Klasicismus

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Antonio Canova: Perseus s hlavou Medusy, 1806
Jacques-Louis David: Přísaha Horatiů, 1784
Jean Auguste Dominique Ingres: Autoportrét, 1804

Úvod

 • z lat. classicus, tj. vynikající, vzorový
 • umělecký směr v Evropě 17. a 18. století
 • později se rozšířil i do Ruska a za oceán
 • jeho počátek je spjat s vládou Ludvíka XIV. (vládl 1643-1715)
 • vznikl jako reakce na citové až vášnivé baroko
 • pozdní (počátek 19. století) fázi klasicismu označujeme jako empír (z franc. empire, císařství) - ten se projevil zejména v architektuře a v designu oblečení, nábytku i různých uměleckých předmětů
 • umění klasicismu:
  • architektura:
   • Paříž: Pantheon, Vítězný oblouk
   • Londýn: Národní galerie, Britské muzeum
   • Německo: Braniborská brána (Berlín), Walhalla (u Regensburku)
   • Petrohrad (jako celek)
   • Washington: Kapitol Spojených států amerických
  • sochařství:
   • Antonio Canova (1757-1822) - Ital, autor soch s náměty z antické mytologie
  • malířství:
   • Jacques-Louis David (1748-1825) - Francouz, dvorní malíř Napoleonův
   • Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) - Francouz, autor řady ženských aktů
  • hudba:
   • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
   • Franz Joseph Haydn (1732-1809)
   • Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Základní charakteristiky klasicismu:

 • návaznost na odkaz antiky
 • racionalismus - základním znakem pravdy je rozumové poznání
  • (René Descartes: "Myslím, tedy jsem." = jediná nezpochybnitelná jistota je uvědomění si sebe sama jako bytosti rozumově uvažující)
 • důraz na kázeň a střídmost
 • měřitkem krásy je pravda a rozumovost
 • důraz na společenské normy (=soukromé cíle jsou podřízeny zájmům veřejnosti)
 • důraz na pevně stanovená estetická pravidla a normy umělecké tvorby
 • typická je monumentálnost, citový chlad, symetričnost

Klasicismus v literatuře

 • časové vymezení je diskutabilní - pro naše potřeby jím budeme chápat literaturu 17. století (v 18. stol. nastupuje literatura ovlivněná osvícenstvím; někdy se používají pojmy barokní klasicismus a osvícenský klasicismus)
 • literatura byla přísně dělena na:
 1. vysokou (tragédie, epos, óda)
 2. nízkou (komedie)
 • klasicistní drama respektovalo Aristotelovu zásadu tří jednot, tj. místa, času a děje
 • klasicistní tragédie byly veršované a převládaly v nich dlouhé monology