Renesance

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Sandro Botticelli: Zrození Venuše, 1484
Michelangelo Buonarroti: Pieta, 1500
Pieter Bruegel: Stavba babylónské věže, 1563
 • pojem renesance - podle fr. renaissance = znovuzrození (antického ideálu)
  • historické období + umělecký a životní styl
 • pojem humanismus - podle lat. humanus = lidský
  • způsob nazírání na svět a jeho praktické plnění
  • soustava názorů, životní program
 • časově zaujímá 14.-16.stol., první příznaky vidíme již koncem 13. st. v Itálii
 • období bohaté, nejednolité
 • jedním z rysů je obrácení zájmu od Boha k člověku (není však ateistická)
 • její zrod je spjat s bohatými města v Itálii (Florencie, Benátky) -> odtud se postupně rozšířila do Anglie, Španělska, Německa, Francie, střední Evropy
 • souvisí se vzkvétajicím obchodem -> ten zrodil novou spol. třídu, měšťanstvo -> z bohatých měšťanů se často stávali mecenáši
 • byla také obdobím přírodních a astroomických objevů, astrologie či alchymie
 • charakteristická je víra v lidský rozum
 • objev knihtisku (Johannes GUTENBERG) umožnil proměnu vnímání textu - poslech je nahrazován tichým čtením
  • tisky vzniklé do r. 1500 se označují pojmem inkunabule (= prvotisky)
 • inspirací je antická kultura, oblíbené jsou antické literární formy
 • je studována a používána klasická latina národní jazyky, později se přechází též k národním jazykům
 • je užívána vědecká metoda "ad fontes" (= k pramenům)
 • zdůrazňuje
  • návrat k racionalismu a antropocentrismu
  • rovnost lidí před Bohem
  • individuální zkušenost
 • umění má vysokou společenskou prestiž
 • koncem 15 stol. začala nastupovat krize renesančního pojetí světa
 • v zaalpských zemích byl vývoj odlišný a vyústil v reformaci (např. Martin LUTHER, 1483-1546) -> ta kladla důraz na na mravní kázeň
 • rozšíření reformace vedlo v 16. a 17. stol. k mnoha náboženským válkám