Struktura literárního díla

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • každé literární dílo působí na čtenáře jako celek, skládá se však z několika vrstev (plánů):

Vrstva jazyková

 • v um. díle se jazyk uplatňuje jinak než při předávání praktických informací -> spisovatel si vybírá jazykové prostředky (slova, typy vět aj.) tak, aby vyvolávaly estetický účinek
 • jaz. stránku jazyka ovlivňuje zvolená výrazová forma (poezie / próza)
  • a) výběr slov
   • 1) stylově nezabarvená (neutrální) např. dům, hlava
   • 2) stylově zabarvená - dělí se:
    • podle spisovnosti
     • aa) slova spisovná:
      • hovorová - např. muzika, brejle
      • knižní - např. uzřít, počin
      • básnická (poetismy) - např. luna,
      • odborná (termíny) např. gramatika, syntax
     • bb) slova nespisovná:
      • obecně česká - např. špunt, akorát
      • nářeční - např. včil, ogar
      • slangová - např. rupnout, zemák
    • podle dobového výskytu
     • aa) slova zastaralá (archaismy) - např. lučba, kmán
     • bb) slova historická (historismy) - např. palcát, kratiknot
     • cc) slova nově utvořená (neologismy) - např. posilovna
      • ccc) zvláštní podskupinou jsou básnické neologismy, např. stenný, křivolatina
    • podle citového zabarvení
     • aa) slova kladně zabarvená - např. pejsek, hajat
     • bb) slova záporně zabarvená - např. čokl, barabizna
  • b) zvukové prostředky
   • 1) eufonie (zvukosled): působivé uspořádání hlásek nebo jejich skupin ve verši a jejich následné opakování -> vzniká harmonický libozvuk, nebo jeho rušivý opak, tj. kakofonie
   • 2) zvukomalba (onomatopoie): určité hlásky ve verši vyvolají dojem reálného zvuku, např. vrz
  • c) figury - neobvyklé kombinace hlásek či slov, zdůrazňující myšlenku
   • 1) f. zvukové
    • aliterace - opakování stejných hlásek na začátku sousedních slov
    • anafora - opakování stejných hlásek na začátku veršů (opakem je epifora)
   • 2) f. syntaktické
    • asyndeton - vyjádření, v němž chybějí spojovací výrazy
    • polysyndeton - vyjádření, v němž autor spojovací výrazy používá nadměrně
    • antiteze - příměr protikladem (on nejede, on letí)
   • 3) f. slovosledné
    • inverze - změna obvyklého pořadí slov ve větě
   • 4) f. eliptické
    • elipsa - vynechání slov, které označují skutečnosti známé z kontextu, a proto si je lze domyslet
    • aposiopese - nedokončení nebo přerušení výpovědi (vyryl jsem nožem...)
   • 5) f. řečnické
    • apostrofa - oslovení nepřítomných osob, posvátných bytostí, věcí, abstraktních pojmů
    • řečnická otázka - není skutečnou otázkou, ale zvoláním
  • d) tropy - nepřímá, popř. obrazná pojmenování
   • 1) metafora - přenesení významu na základě podobnosti
    • blízko metafoře má personifikace (zosobnění) - přenesení vlastností a schopností na věci a jevy neživé, příp. na zvířata a rostliny
   • 2) metonymie - přenesení významu na základě věcné souvislosti
    • synekdocha - podobnost vychází ze vztahu mezi celkem a jeho částí („bodáky přišly za smíchem”)
   • 3) přirovnání - srovnává dva jevy a výslovně uvádí znak, na jehož základě došlo k podobnosti („oči jako dva pecny”)
   • 4) básnický přívlastek (epiteton) - doplnění jevu (předmětu apod.) o určitou vlastnost; toto doplnění v sobě obsahuje i nějaké hodnocení, zejména citové
    • e. konstans - označuje stálou vlastnost (bílý sníh)
    • e. ornans - tj. ozdobný (růžový večer)
   • 5) alegorie (jinotaj) - vyjádření dějů, pojmů, lidských vlastností, vztahů prostřednictvím vyprávění, příběhu - cílem je skrýt pravý význam autorova vyjádření
   • 6) symbol - pojmenování, které má svůj základní význam, ale funguje také jako znak pro nějakou jinou skutečnost
   • 7) eufemismus - vyjádření, které zjemňuje skutečnost
   • 8) hyperbola - vyjádření, které zveličuje skutečnost
   • 9) ironie - využití slov v opačném významu
    • sarkasmus - zesílená ironie, jízlivost
   • 10) oxymóron - spojení slov protichůdného významu, zdánlivá nelogičnost
  • e) grafické prostředky
   • např. zápis verše (příp. strofy), užití jiného typu písma, záměrné pravopisné odchylky, práce s interpunkcí
    • na pomezí umění slovesného a výtvarného jsou tzv. grafické básně (kaligramy)

Vrstva tematická

 • z řec. themos = to, co je ve středu zájmu
  • látka - podklad pro práci autora na díle; může jí být:
   • a) námět - jakýkoliv jev (věc, situace, děj aj.) převzatý ze skutečnosti, který si autor vybral k um. zpracování
   • b) předloha - námět v literatuře již dříve zpracovaný
  • téma - základní myšlenka uměleckého projevu
   • odkrývá autorův pohled na skutečnost
  • motiv - nejmenší, dále nerozložitelná část díla, která má nějaký význam (čin, věc, promluva atd.)
  • děj - souhrn akcí, které v díle probíhají
  • postava - osoba, která se podílí na ději
   • hlavní, tj. hrdin(k)a
   • vedlejší
   • epizodní
    • literární typ - postava, která je nositelkou vlastností typických pro určitou skupinu lidí (např. Don Quijote, Hamlet, Harpagon, Josef Švejk)
  • autorský postoj - do díla se promítá tím, jak autor hodnotí skutečnost
   • díla vážná (pokud směřují ke špatnému konci, označují se jako tragická)
   • díla komická - požívají humor či satiru
    • a) humoristická - na skutečnost nahlížejí smířlivě
    • b) satirická - spojují humor a kritiku
    • c) parodie - komicky napodobují jiná díla
    • d) travestie - vážná a vznešená témata jsou zpracována zlehčujícím až karikujícím stylem

Vrstva kompoziční

 • kompozice = způsob, jakým jsou v díle uspořádány a spojeny tematické a jazykové složky z hlediska logiky, času a prostoru
  • a) chronologická - nejčastější typ => děj se odvíjí přirozeně, v časové posloupnosti
  • b) retrospektivní (zpětná) - dílo začíná výsledkem děje, od konce; teprve poté se čtenář postupně dozví, co předcházelo
  • c) rámcová - jednotlivé příběhy jsou vloženy do příběhu hlavního
  • d) prolínavá (paralelní) - autor souběžně rozvíjí několik dějů, které se většinou postupně propojují
  • e) řetězová - děj sestává ze samostatných příběhů, jejichž pojítkem bývá hlavní hrdina
  • f) kontrast - autor vedle sebe řadí protikladné jevy (motivy, postavy, situace atd.)
  • g) paralelismus - obdobná výstavba veršů, slok, odstavců atd.
  • h) opakování - jednotlivé motivy se vracejí v různých částech díla
  • i) gradace - motivy jsou seřazeny tak, aby měly vzestupný účinek
  • j) pointování - nejzávažnější motiv je zařazen na konec (díla nebo jeho části)